Profil

Všichni naši právníci jsou pečlivě vybraní, jsou experty ve svých oblastech, dokážou se zorientovat i ve velmi okrajových oblastech práva, avšak (logicky) mají jen omezený časový fond. A my jsme se rozhodli investovat tento časový fond do klientů, kteří zapadají do profilu naší kanceláře. Jakkoliv nás totiž právo baví, nelze poskytovat kvalitní právní poradenství v celé široké škále všech možných právních odvětví. Je to vlastně tak trochu protimluv, poskytovat generální právní poradenství na nejvyšší možné úrovni. Proto to neděláme a soustředíme se pouze na oblasti práva, které známe nejlépe a v nichž jsme nejlepší.

Když jsme začínali, dostali jsme jednou od klienta otázku, zda si troufneme na spor, kde protistranu zastupovala jedna z největších kanceláří na světě. Překvapilo nás to. Samozřejmě, že si troufneme. V rámci naší specializace není nic, na co bychom si netroufli. Spor jsme pro klienta  vyhráli a od té doby máme na kontě celou řadu úspěchů nad tzv. velkými advokátními kancelářemi. Ale to není vlastně vůbec důležité.

Skutečně dobře odváděné právní poradenství totiž nakonec není vůbec o tom, z jak velké kanceláře jste nebo kolik advokátních koncipientů či sekretářek máte ve svém týmu, ale o tom, jak dobrý právník jste, jak silně chcete dané problematice skutečně porozumět a jak moc chcete klientovi skutečně pomoct. Tohle do našich právníků vštěpujeme, tomuto přístupu je učíme a tento přístup klientům garantujeme.

Žádná z tzv. velkých advokátních kanceláří Vám nemůže zaručit tak blízkou, pevnou a kvalitní spolupráci, jakou umožňuje naše zaměření a naše organizační nastavení. Jsme totiž v mnohem užším a osobnějším kontaktu s klientem a dokážeme přinést kvalitní právní poradenství (navíc za velmi rozumné ceny) i k Vám do Vašich podniků, ať už máte sídlo kdekoliv v České republice.

Pro koho jsme dobrou volbou a pro koho ne?

Podnikatelé a firmy

Známe obchodní právo, umíme se v něm pohybovat. Baví nás strukturování transakcí, draftování smluv, vyjednávání s protistranami. Těší nás, když i díky nám naši klienti rostou. Umíme jim vyhrávat spory a eliminovat jim rizika plynoucí či související s podnikáním.

Technologické firmy

Baví nás technologie a právní přesahy do technologií. Nemusí jít nutně o nové „moderní“ technologie (ty umíme samozřejmě také), ale zajímáme se o cokoliv, co je prostě zajímavým technologickým celkem.

Naše specializace směřuje nejen na klienty z oblasti ICT technologií, ale i do technologií v takových tradičních odvětvích jako jsou vojenský průmysl, výroba elektroniky, zabezpečovací techniky, výroba zdravotnických zařízení, výroba plošných spojů, velkobjemový tisk, slévárenství, průmyslové pece, filtrace, nanotechnologie atd.

Výrobní a zpracovatelské podniky

Výrobní a zpracovatelské firmy taktéž často řeší stejné problémy – pracovněprávní agendu, spory s odběrateli či dodavateli, distribuční vztahy. Jako větší výrobní či zpracovatelská firma jistě řešíte i vztahy se zahraničím. S každým z Vašich problémů umíme pomoci. Každému umíme předcházet.

Startupy, ICT, SaaS, PaaS a IaaS firmy

Pokud Vám výše uvedené zkratky nic neříkají nebo pokud si myslíte, že Java je značka motocyklu či snad že databáze je to samé co kartotéka, pak budete zřejmě spadat do jiné kategorie podniků.

V každém případě v naší kanceláři s těmito pojmy pracujeme běžně, stejně tak jako s předpisy upravujícími služby informační společnosti, odpovědnost ISP, elektronické komunikace, audiovizuální služby na vyžádání, online vztahy ke spotřebitelům atd.

Pokud řešíte SLA, maintenance, software escrow, opční plány pro rané zaměstnance nebo třeba smluvní zastřešení investice do Vašeho startupu (seed investice, angel investice, A Round, B Round), kapitalizaci pohledávek atd., rádi se na tom s Vámi budeme podílet.

Jednotlivci a nepodnikající fyzické osoby

Nejsme advokátní kanceláří pro soukromé fyzické osoby. Neposkytujeme právní poradenství v běžných občanskoprávních záležitostech jako jsou sousedské spory, darovací smlouvy mezi jednotlivci, drobné kupní smlouvy atd. Dokážeme Vám ale doporučit jiné samostatné advokáty, kteří Vás případně těmito oblastmi provedou a převezmou Vaše zastoupení.

Rodinné právní vztahy

Naše kancelář neposkytuje právní poradenství ani v oblasti rodinného práva, rozvodů, dohod mezi (budoucími) manžely, sporů mezi příbuznými atd. Na tyto oblasti práva Vám však můžeme doporučit osvědčené notáře nebo samostatné advokáty.

Trestní řízení proti fyzickým osobám

Nezastupujeme v trestních řízení vedených proti fyzickým osobám pro podezření ze spáchání trestných činů jiných než případně proti majetku a trestných činů hospodářských. Opět, na tuto oblast Vám dokážeme doporučit klasické trestaře. Naše právní poradenství vedeme ve stylu compliance, tj.žádný z našich klientů se vůbec nesmí dostat do rizika trestní odpovědnosti.

Čím se zabýváme

GDPR, ePrivacy & compliance

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti v ICT, ochraně osobních údajů a ePrivacy. GDPR nás hodně baví, máme za sebou desítky analýz a implementací. Umíme ho vysvětlit a implementovat jednoduše a efektivně. Není třeba kolem toho dělat velkou vědu. A je docela pravděpodobné, že Vás výsledná implementace GDPR v našem podání bude stát mnohem méně, než kolik jste doposud utratili za všechny kurzy a semináře. 

Zobrazit méně Zobrazit více

Smluvní agenda, sepis a projednávání smluv

K sepsání skutečně dobré smlouvy nepostačí, aby byla pouze platná a účinná. Dobrá smlouva myslí za Vás na situace, které by (byť i v teoretické rovině) mohly nastat a mohly by pro Vás mít neblahé důsledky.

Pro dobře nastavený právní vztah není důležitá ale jen dobrá smlouva. Mnohé se ukáže už v rámci projednávání smlouvy. Pokud protistrana odmítá mít ve smlouvě nějakou logicky formulovanou úpravu, je vždycky namístě ptát se po důvodech. Proč to protistraně vadí? Pokud protistrana poskytne rozumně znějící odpověď, dokážeme Vám a protistraně vždy navrhnout právní nebo obchodní alternativu, která obavu protistrany dostatečně eliminuje a Vás dovede k účelu původního ustanovení. Pokud protistrana není schopna poskytnout rozumně znějící odpověď, je to pro nás a našeho klienta vždy velmi silný signál, který předurčuje další způsob naší práce.

Zobrazit méně Zobrazit více 

Obchodní právo, fúze a akvizice, strukturování transakcí, due diligence

Jednou z cest z velmi efektivních cest, jak se dostávat do nových trhu nebo jak zvýšit svůj podíl na stávajícím trhu je cesta fúzí a akvizic. Naše kancelář Vás dokáže  provést kteroukoliv ze zákonných přeměn obchodních korporací, ať už jde o fúzi sloučením, fúzi splynutím, rozdělení rozštěpením, rozdělení odštěpením, převod jmění na společníka či změnu právní formy.

Akviziční transakce, která má dostatečně eliminovat rizika spojená s praktickým převzetím nabývané společnosti, předpokládají dobré obchodní uvažování na straně advokátů a schopnost nalézat řešení na všechny obtíže, které se zcela jistě vyskytnou v průběhu due diligence nebo v průběhu jednání s protistranou či třeba financující bankou. To všechno umíme a pro klienty jsme zajišťovali již řadu akvizičních transakcí.

Zobrazit méně Zobrazit více

Patenty, užitné vzory, software, doménové právo, ochranné známky

Tato oblast úzce souvisí s naší ICT a autorskoprávní specializací. Nejde ale vždy o totéž. V oblasti zápisů patentů a užitných vzorů spolupracujeme s předními českými patentovými a známkovými kancelářemi. Patentové právo je ale také často o procesních schopnostech právníků, o vymáhání Vašich práv či naopak o efektivní obraně před žalobami ze strany držitelů příliš širokých patentů. Také v této oblasti máme celou řadu zkušeností a úspěchů. Pokud Vás konkurence vydírá příliš širokým a nekonkrétním patentovým nárokem nebo nedistinktivní ochrannou známkou a chce po Vás licenční poplatky, dokážeme docílit zrušení takového patentu či ochranné známky.

V oblasti doménového práva máme taktéž dlouholetou praxi. Byli jsme u prvních doménových sporů v České republice a od té doby jsme pro naše klienty získali zpět řadu domén, ať už národních (.cz) či v gTLDs (.com / .net /.org / .info).

Pokud dospějeme k názoru, že Vám k vybrané doméně nesvědčí dostatečně silné právo a pro doménovou arbitráž tudíž nemáte příliš velkou šanci na úspěch, dokážeme Vám vyjednat u držitele domény pomocí několika speciálních technik nejpříznivější cenu a zajistit bezpečnou koupi a převod domény pod Vaši správu.

Zobrazit více

Finanční a daňové právo, úvěrové smlouvy, zajištění

Sjednáváte financování Vašeho projektu? Dokážeme Vás provést celým úvěrovým procesem od termsheetu, přes projednávání návrhu velkých úvěrových smluv v LMA formátu až po zajišťovací instrumenty. Cílem samozřejmě není jen to, aby Vám byly vyplaceny všechny tranše úvěru, ale aby vše dobře odpovídalo Vašim potřebám a Vaší každodenní operativě. Dbáme na speciálně na to, aby odkládací podmínky čerpání byly jasně formulovány a z Vaší strany snadno splnitelné a dále na to, abyste se Vaší běžnou obchodní činností nedostali do rizika porušení podmínek úvěrové smlouvy a tím třeba i do akcelerace dluhu.

Správa a řízení společností (corporate governance)

Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v celé široké škále corporate governance. Ať už jde o samotné nastavení společností, dohody mezi společníky či akcionáři, vztahy mezi orgány společností, obsazování orgánů společností, smlouvy s vedoucími pracovníky společností a manažery atd.

Soudní spory a arbitráže

Úspěšné vedení soudních sporů, ať už na straně žalobců nebo žalovaných, vyžaduje zkušenosti a dobrý tým právníků. Naše kancelář se specializuje na vedení soudních sporů a arbitráží pro klientelu, která odpovídá našemu profilu, tj. pro podniky s obratem nad 50 mio Kč, technologické firmy, výrobní a zpracovatelské podniky, startupy a ICT firmy.

Developerské projekty, realizace větších nemovitostních projektů a investic

Ať už stavíte nové výrobní prostory nebo jako developer dáváte dohromady nemovitostní projekty, dokážeme Vám v tomto směru zajistit komplexní právní poradenství.  Určitě v rámci toho budeme spolu řešit sepis a projednání smluv s generálními dodavateli, architekty či autorizovanými inženýry (projektová dokumentace, inženýring, autorský dozor), technickým dozorem investora (TDI) a případně financující bankou.

Soutěžní právo

Pokud se pohybujete v podnikání už delší dobu, dřív nebo později se dostanete do situace, kdy jste vystaveni nekalosoutěžním praktikám některého z Vašich konkurentů nebo třeba bývalých zaměstnanců. To jsou chvíle, kdy je třeba se bránit. Právo na ochranu před zákazaným nekalosoutěžním jednáním je velmi pestré a naše kancelář má v této oblasti celou řadu úspěchů.

Vedení sporů v zahraničí

Vedení sporů v zahraničí mí svá specifika. Řízení v zahraničí se nevede podle českého práva, proto pro něj vždy vybíráme správné lokální partnery – specializované advokátní kanceláře. Klient vždy zná cenu dopředu a my (společně s vybranou lokální advokátní kanceláří) určujeme průběh řízení.

Cílem samozřejmě není vždy dostat se k vymahatelnému rozsudku, což (podobně jako v České republice) může trvat roky, ale často je to kvůli zlepšení vyjednávací pozice a dosažení smíru za takových podmínek, které klient vnímá jako výhodné. Spolupracujeme takto s řadou kanceláří nejen ve vyspělé části západního světa, ale třeba i na Balkáně, v Africe či v Asii. Pokud ještě někde nemáme osvědčený lokální kontakt, dokážeme si ho najít a jeho kredibilitu prověřit.

Evropské právo

Chcete-li dělat právo na opravdu dobré úrovni, bez znalosti a schopnosti pohybovat se v evropském právu to nejde. Implementace evropských směrnic není v České republice v mnohých případech přesná, proto Vám evropské právo dává řadu možností, jak posílit pozici klienta právě vhodným odkazem na normy evropského práva.

V rámci compliance programů a aplikovaných strategií komunikujeme za klienty s Evropskou komisí, opatřujeme si od úředníků z Bruselu písemná potvrzení pro naše výklady a memoranda.  To klientům zajišťuje mocné zbraně pro případ, že by se některý z českých úředníků rozhodl zahájit proti klientovi řízení o udělení pokuty za správní delikt.

Chcete vidět naše reference?

Pokud chcete zaslat emailem naše reference, rádi Vám je poskytneme.

Reference